DIREKTOR

Aleksandar Perović

Aleksandar Perović, rođen 28.avgusta 1973. godine u Nikšiću.

Jedan od osnivača Ekološkog pokreta ,,OZON. Od septembra 2008. godine profesionalno angažovan na poziciji direktora Udruženja.

Profesionalno u velikoj mjeri posvećen uključivanju zainteresovane javnosti u procese donošenja odluka u oblasti životne sredine, odnosno implementaciji Arhuske konvencije u Crnoj Gori.

Koordinator Ozonovih edukativnih programa ,,Škola ekološkog aktivizma“, ,,Škola urbane ekologije“ i ,,Škola humane ekologije“ koji okupljaju mlade predstavnike parlamentarnih političkih partija, medija, organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine i studenata Univerziteta Crne Gore.

Idejni tvorac godišnje nagrade ,,Zelena zvijezda“ za oblast zaštita i unapređenje životne sredine, koju je Ekološki pokret ,,OZON“ uz podršku Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine uspostavio od 2010. godine.

Autor programa ,,Obrazovanje o upravljanju otpadom“, koji je Odlukom Nacionalnog savjeta za obrazovanje uvršten u Katalog programa za stručno usavršavanje nastavnika Zavoda za školstvo Crne Gore za školsku 2014/15 i školsku 2015/16 godinu.

Član Savjeta  Parka prirode ,,Piva“.

Član Akademskog savjeta Škole demokratskog rukovođenja kao predstavnik  partnerskih NVO.

Koordinator za Crnu Goru međunarodne kampanje Evropska sedmica za smanjenje otpada.

Koorinator ekološkog programa međunarodnog muzičkog festivala Lake fest.

Član Skupštine nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju (CDT).

Član Upravnog odbora projekta Remedijacija lokacija zagađenih industrijskim otpadom kao predstavnik nevladinih organizacija.

Član IPARD II Odbora za nadgledanje u Crnoj Gori, kao predstavnik Ekološkog pokreta ,,Ozon“.

Član naučno-organizacionog odbora Svjetskog kongresa Internacionalne asocijacije za upravljanje otpadom, Novi Sad 2016.

Član radne grupe za izradu Predloga Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, kao predstavnik nevladinih organizacija koje se bave životnom sredinom.

Član radne grupe za izradu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, kao predstavnik nevladinih organizacija koje se bave životnom sredinom..

Član značajnog broja komisija za ocjenu elaborata procjene na životnu sredinu, među kojima za modernizaciju Željezare AD Nikšić, izgradnju gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opštine Nikšić, izgradnje vjetroparka na Krnovu, prevođenja rijeke Zete u Krupac, i spajanja akumulacija Krupac i Slano i dr.

Glavni i odgovorni urednik elektronskog biltena ,,Ekolog“ , ISSN 1800 -7031, čiji je izdavač NVO ,,Ozon“.

Autor više od 140 tekstova na temu životne sredine, objavljivanih u najtiražnijim štampanim medijima najposjećenijim portalima u Crnoj Gori, koji su objedinjeni na blogu Sunčana strana ulice.

Dobitnik Priznanja BELLS pokreta Crne Gore za doprinos aktivnostima u oblasti zaštite životne sredine u Crnoj Gori, kao i jačanju BELLS pokreta Crne Gore.

PUBLIKACIJE I RADOVI:

– Vodič za nastavnike – Održivo upravljanje otpadom na nivou škole, Dr Snežana Grbović, Aleksandar Perović, Ekološki pokret ,,Ozon“, Oktobar 2016

– Skupštinski odbor za turizam poljoprivredu ekologiju i prostorno planiranje i civilno društvo – Prakse saradnje u kreiranju politike životne sredine u Crnoj Gori, Dr Snežana Grbović, Aleksandar Perović, Ekološki pokret ,,Ozon“, avgust 2016

– Vodič za investitore – Direktne strane investicije, životna sredina i zainteresovana javnost, Dr Nikola Perović, Radinka Leovac, Aleksandar Perović, Ekološki pokret ,,Ozon“, mart 2014

– Praktični vodić za reciklažu aluminijumskih limenki, Bljana Kecojević, Aleksandar Perović, Ekološki pokret ,,Ozon“, jul 2012

– Parlamentrane političke partije Crne Gore u funkciji zaštitte životne sredine,Dr Snežana Grbović, Aleksandar PerovićEkološki pokret ,,Ozon“, jun 2012,

– Vodič za ekološke aktiviste,  Aleksandar Perović, Ekološki pokret ,,Ozon“, jun 2011

– Analiza za unapređenje primjene Arhuske konvencije, Aleksandar Perović, Ekološki pokret ,,Ozon“, 2011

– Golija prirodne vrijednosti – Preporuke za zaštitu, NATURA 2000 u Crnoj Gori, Milica Vujačić, Nataša Kovačević, Aleksandar Perović, Ekološki pokret ,,Ozon, jul 2011

– Stanje životne sredine u opštini Nikšić – Opasnosti i mogućnosti, Aleksandar Perović, Milan Korać, Milica Vujačić, Boro Vuković, Doc. dr Miroslav Doderović, Dr Snežana Grbović, Dr Goran Barović,  Ekološki pokret ,,Ozon“, decembar 2010

KONTAKT:

E: aleksandar.perovic@ozon.org.me

facebook.com/alexandar.perovic

twitter.com/niksic4ever

Skype: alexandar.perovic

Blog: aleksandarperovic.wordpress.com 

Design by SOFTING.ME powered by Evidencija.me