Arhus centar Nikšić u regionalnom projektu „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost u OSCE regiji“ Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5259" align="aligncenter" width="720"] Info pult Arhus centra Nikšić u Ulcinju[/caption] Arhus centar Nikšić, organizaciona jedinica Eko [caption id="attachment_5259" align="aligncenter" width="720"] Info pult Arhus centra Nikšić u Ulcinju[/caption] Arhus centar Nikšić, organizaciona jedinica Eko Rating: 0
You Are Here: Home » Arhus Info Centar » Arhus centar Nikšić u regionalnom projektu „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost u OSCE regiji“

Arhus centar Nikšić u regionalnom projektu „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost u OSCE regiji“

Info pult Arhus centra Nikšić u Ulcinju

Info pult Arhus centra Nikšić u Ulcinju

Arhus centar Nikšić, organizaciona jedinica Ekološkog pokreta ,,OZON“, jedan je od partnera na velikom regionalnom projektu „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost u OSCE regiji“,  koji se u Crnoj Gori realizuje u opštini Ulcinj u partnerstvu sa lokalnom upravom, Misijom OSCE u Crnoj Gori i Ministarstvom unutrašnjih poslova, Direktoratom za vanredne situacije.

Nakon analize postojeće planske dokumentacije u oblasti smanjenja rizika od katastrofa u opštini, namjenski formirana međusektorska Radna grupa identifikovala je prostor za unapređenje nacrta dokumenta: ,,Plan zaštite i spasavanja od poplava opštine Ulcinj“ , koji je pripreman za proceduru u lokalnom parlamentu.

Konkretnim sugestijama Radna grupa je dala doprinos kvalitetu nacrta plana , ali i mehanizmima za povećanje  interesovanja javnosti za problematiku poplava i potrebu aktivnog učešća u procesu donošenja odluka, što je bila uloga Arhus centra Nikšić.

Radna grupa je prepoznala potrebu izrade slličnih planova za požare i zemljotrese, kao i kampanje podizanja svijesti javnosti o tome.

U tu svrhu su razvijene tri trojezične brošure sa osnovnim informacijama i praktičnim savjetima za stanovništvo šta uraditi u slučaju poplava, požara ili zemljotresa.

Detalj sa javne akcije u Ulcinju u koju je podržao i Predsjednik opštine gospodin Cungu (Foto: OZON tim)

Detalj sa javne akcije u Ulcinju u koju je podržao i Predsjednik opštine gospodin Cungu (Foto: OZON tim)

Tokom javne akcije sa ulcinjskom Službom zaštite i spasavanja brošure su dijeljene građanima na najmenskom info –pultu na kom su se mogle dobiti i informacije o samom projektu.

Posebno važna aktivnost bila je realizacija Međupredmetnog programa u oblasti vanrednih situacija za stručno usavršavanje nastavnika, akreditovanog od Nacionalnog savjeta za obrazovanje, jedinog takve vrste u regionu.

Detalj sa radionice u OS  ,,Marsal Tito" u Ulcinju

Detalj sa radionice u OS ,,Marsal Tito“ u Ulcinju

Dvije dvodnevne radionice o,držane u Osnovnoj školi ,,Maršal Tito“ i Gimnaziji ,,Bratstvo i jedinstvo“, bile su prilika da ulcinjski nastavnici dobiju korisne informacije i predloge od predavača iz Direktorata za vanredne situacij, Ministarstva unutrasnjih poslova i Zavoda za školstvo Crne Gore, kako bi kasnije kroz rad stečena znanja i vještine prenijeli i na učenike.

Predstavnici Crne Gore učestvovali su i na Regionalnom sastanka partnerskih opština i Aarhus centara učesnika projekta, održanog u Sarajevu, gdje su predstavljene realizovane aktivnosti, razmjenjena iskustva i donesene zajedničke preporuke.

Detalj sa Regionalnog sastanka u Sarajevu

Detalj sa Regionalnog sastanka u Sarajevu

Zaiedničke preporuke Sastanak o razmjeni iskustava država iugoistočne Evrope u oblasti smanienja rizika od katastrofa

Sarajevo, 22.-23. septembar 2016. godine

Mi, predstavnici partnerskih opština, institucija, Aarhus Centara iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, okupljeni u okviru OSCE-ovog projekta pod nazivom „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost u državama članicama OSCE-a“, da bismo predstavili rezultate postignute unutar tog projekta, kao i da bismo razmijenili najnovije informacije o dešavanjima na državnoj i lokalnoj razin| u želji da uskladimo naše državne strategije i planove sa Okvirom za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030. godine potpisanim u Sendaiju, Agendom za odrrživi razvoj do 2030. godine i Sporazumom o klimatskim promjenama potpisanim u Parizu, smo se sporazumjeli o sljedeóim preporukama:

1,. Povećati napore da se proširi naša međusobna suradnja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, uz pomoć, Organizacije za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE) i njenih misija na terenu, kao i drugih međunarodnih partnera, imajuói u vidu da su naše države i cijeli region sve više pod uticajem klimatskih promjena, ćemu svjedoćimo putem sve češćih ekstremnih vremenskih prilika;

2. Podržati lokalne vlasti u pripremi, adaptaciji i reviziji njihovih lokalnih strategija i planova u oblasti smanjenja rizika od katastrofa uz pomoć OSCE (Organtzation for Securify and Co-operation in Europe) tako da oni budu usklađeni sa državnim strategijama i planovima, te međunarodnim standardima;

3. Promovirati veóe ućčešóe javnosti u izradi državnih strategija i planova, kao i lokalnih strategija planova, u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, koristeói prednost mreže 15 Aarhus centara u našim državama i platformi koje oni nude za učešóe lokalnih tijela vlasti, civilnog druðtva, privatnog sektora i građana;

4. Podstaói dalje poboljšanje prekogranične suradnje, uključujuói putem projekata, u suradnji sa OSCE-om i drugim međunarodnim partnerima, da bi se poveóala pripremljenost na katastrofe, uskladile politike djelovanja i planovi sa međunarodnom agendom i ojaðali institucionalni mehanizmi koji pružaju podršku otpornosti zajednice;

5. Podržati relevantne institucije u zemljama učesnicama projekta na izradi i usvajanju programa edukacije građana i donosioca odluka na svim razinama vlasti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa.

6. Prenijeti kroz razmijenu informacija, iskustava i dobrih praksi, rezultate projekta unutar institucija i organrzacija, u korist daljeg uðenja i usvajanja znanja.

About The Author

Number of Entries : 574

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top