Devastacija zaštićene Buljaričke plaže dokaz da se vrijedni prirodni biseri sistematski uništavaju Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_5037" align="aligncenter" width="650"] Devastirana Buljarička plaža  zaštićeno prirodne dobro (Foto: Crnogorsko društvo ekologa)[/captio [caption id="attachment_5037" align="aligncenter" width="650"] Devastirana Buljarička plaža  zaštićeno prirodne dobro (Foto: Crnogorsko društvo ekologa)[/captio Rating: 0
You Are Here: Home » EKOSKOP info » Devastacija zaštićene Buljaričke plaže dokaz da se vrijedni prirodni biseri sistematski uništavaju

Devastacija zaštićene Buljaričke plaže dokaz da se vrijedni prirodni biseri sistematski uništavaju

detalj

Devastirana Buljarička plaža  zaštićeno prirodne dobro (Foto: Crnogorsko društvo ekologa)

Crnogorsko društvo ekologa predočilo je Upravi za inspekcijske poslove problem devastacije Buljaričke plaže, zaštićenog prirodnog dobra koje  je od 1968. godine aktom Zavoda za zaštitu prirode proglašena predjelom posebnih prirodnih odlika.

Početkom 2006. godine Buljarica dobija status Emerald staništa Bernske konvencije kao jedinstvena, djevičanska i biodiverzitetom bogata uvala na obali Jadrana. Već 2007. Buljarica je proglašena za područje od međunarodnog značaja za boravak ptica IBA, a nakon toga i za međuranorodno važno stanište za biljke IBA. Buljarica zadovoljava i kriterijume Ramsarske konvencije da bude uvrštena kao jedinstvena, rijetka i reprezentativna močvara na istočnoj obali Jadrana, stanište brojnih ugroženih vrsta insekata, vodozemaca, gmizavaca, ptica i slijpih miševa.
DETALJ S BULJARICKE PLAZE

Detalj sa Buljaričke plaže (Foto: Crnogorsko društvo ekologa)

,,Interpretacijom satelitskih snimaka koji se besplatno mogu preuzet sa zvaničnog sajta USGS orgnaizacije (United State for Geological Surveyhttp://www.usgs.gov/aboutusgs/), a čiji je cilj upravo servisiranje naučne i stručne javnosti važnim istorijskim podacima, a pored ostalog i mogućnošću praćenja promjena u ekosistemu, ustanovili smo da je Buljarička plaža devastirana u periodu između 2004-2012 na način što je postepeno nasipana građevinskim otpadom i šutom.“- navodi se u obavještenju koje je Crnogorsko društvo ekologa poslalo i Ekološkom pokretu ,,Ozon“, putem e-servisa Ekoskop.
DETALJ SA BULJARICKE PLAZE

Jasna namjera da se zaštićena Buljarička plaža devastira  (Foto: Crnogorsko društvo ekologa)

,,Uvidom u stanje na terenu, zaključak je da je tokom deponovanja otpada stradala vegetacija dina i zaslanjenih livada a što je ustvari 1968.godine bio naučni argument da se ovaj prostor stavi na nacionalnu listu zaštićenih predjela. Takođe, postepen prelaz morske obale u močvarni ekosistem a koji omogućava zdravu komunikaciju i obezbjeđuje ravnotežu ova dva kategorički različita ekosistema, ovim nasipom duzine više od kilometar, nasilno je prekinut. Sa nasutim zemljištem, ostavljen je prostor za rast invazivnih vrste koje sad narušavaju kako vegetaciju močvare tako i pejzažne vrijednosti ovog prostora.Ovim obraćanjem želimo skrenuti pažnju na ekološki problem, informisati Vas da je strogo prekršen Zakon o zaštiti prirode i Uredba o zaštičenim prirodnim dobrima i zamoliti Vas da preduzmete inspekcijske mjere koje bi vodile sanaciji devastiranog područja.“- obrazloženo je u inicijativi za inspekcijski nadzor.
Detaj

Buljarička plaža (Foto: Crnogorsk društvo ekologa)

Ekološki pokret ,,Ozon“ je shodno ustaljenoj praksi kada je e-servis Ekoskop u pitanju, takođe obavjestio Upravu za inspekcijske poslove o ovom slučaju, kako mi to tumačimo, klasičnog ekokriminala i zatražio da bude upoznat sa detaljima inspekcijskog nalaza, koji je znatno olakšan stručnim i detaljnim izvještajem kolega iz Crnogorskog društva ekologa, nevladine organizacije sa kojom intezivno sarađujemo i planiramo zajedničke aktivnosti prije svega u cilju zaštite javnog interesa, kao što je to slučaj sa sprečavanjem dalje devastacije obalnog područja, kroz kampanju ,,Spasimo obalu“.

I ovaj skandalozni slučaj, još je jedan u nizu argumenata koji ukazuju da su potrebne restriktivne mjere kada je u pitanju sanacija posledica nelegalnih aktivnosti na našoj obali, što je do sada uporno izostajalo zbog neefikasne i selektivne primjene zakona i stavljanja privatnog ispred javnog interesa od strane nadležnih institucija koje to ne bi smjele raditi.

Kroz ovu studiju slučaja dat je jasan dokaz da su zaštićena prirodna područja na obali Jadranskog mora sistematski devastirana sa, osnovano sumnjamo, namjerom poništavanja takvog statusa, čime su nanijete ogromne ekološke i ekonomske štete društvu u cjelini.

ekoskop-varijacije

About The Author

Number of Entries : 563

© Ekološki pokret Ozon

Scroll to top